កំណែជាសម្លេង

មគ្គុទ្ទេសក៍សម្រាប់ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតជាផ្លូវការ (VIG) សម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ ទី 5 ខែមិថុនា ឆ្នាំ 2018 ការបោះឆ្នោតបឋមដោយផ្ទាល់ទូទាំងរដ្ឋក៏មានជាឯកសារសម្លេងដែលអាចទាញយកបាន។ អ្នកអាចស្តាប់តាមអ៊ីនធឺណិត ឬទាញយកកម្មវិធីចាក់ MP3 របស់អ្នក។

ដើម្បីស្តាប់ផ្នែកជាក់លាក់ណាមួយនៃ VIG តាមអ៊ីនធើណែត សូមជ្រើសរើសពីជម្រើសខាងក្រោម។

សំណើប្រជាមតិ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់បេក្ខជន

សេចក្តីថ្លែងរបស់គណបក្សនយោបាយ

ព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោត

ដើម្បីទាញយកកំណែជាសម្លេងទាំងស្រុងនៃ VIG សូមជ្រើសរើសយកពីឯកសារដែលបានរាយខាងក្រោម។

Back to top ត្រលប់ទៅខាងលើ