Audio na Bersyon

Mada-download sa mga audio file ang Opisyal na Patnubay na Impormasyon para sa Botante (VIG) para sa Pambuong-estadong Direktang Primaryang Halalan na gaganapin sa Martes, Hunyo 5, 2018. Maaari kang makinig online o mag-download sa iyong MP3 player.

Para makinig ng mga partikular na seksyon ng VIG online, pumili sa mga pagpipilian sa ibaba.

Mga Proposisyon

Mga Pahayag ng Kandidato

Mga Pahayag Ng Partidong Pampilitika

Impormasyon ng Botante

Para ma-download ang buong audio na bersyon ng VIG, pumili sa mga file na nakalista sa ibaba.

Back to top Bumalik sa Itaas