សំណៅ​ជាសំឡេង

សេចក្តី​ណែនាំ​ព័ត៌មាន​អំពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ផ្លូវការ (VIG) សម្រាប់​ការបោះឆ្នោត​សាកល​របស់​រដ្ឋ California នា​ថ្ងៃ​អង្គារ ទី 8 ខែ​វិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2016 មាន​ផ្ដល់​ជូន​ជា​ឯកសារ​សំឡេង​ដែល​អាច​ទាញ​យក​បាន ។ អ្នក​អាច​ស្ដាប់​តាម​អ៊ិនធើណេត ឬ​ទាញយក​មក​ដាក់​ឧបករណ៍ MP3 របស់អ្នក ។

ដើម្បី​ស្ដាប់​ផ្នែក​ជាក់លាក់​នានា​នៃ VIG តាមអ៊ិនធើណេត សូម​ជ្រើសរើស​តាម​ជម្រើស​ដូច​ខាងក្រោម ។

សេចក្តីស្នើ

សេចក្ដី​ថ្លែងការណ៍​របស់​បេក្ខជន​

ព័ត៌មាន​ស្តីពី​ការ​បោះ​ឆ្នោត

ដើម្បី​ទាញ​យក​សំណៅ​ជា​សំឡេង​ទាំង​ស្រុងនៃ VIG សូម​ជ្រើស​រើស​ពី​ឯកសារ​ដែល​មាន​រាយ​បញ្ជី​ខាង​ក្រោម ។

ត្រឡប់​ទៅ​លើ​បង្អស់ ត្រឡប់​ទៅ​លើ​បង្អស់