ព្រឹទ្ធ​សភា​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក - សំណៅ​ជា​សំឡេង


លំដាប់​លេខ​រៀង​នៃ​សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ ត្រូវបាន​កំណត់​ដោយ​ការ​ចាប់​ឆ្នោត​យក​តួអក្សរ​ដោយ​ចៃដន្យ ។ សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​នៅ​លើ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​ជូន​ដោយ​បេក្ខជន និង​មិន​ត្រូវ​បាន​ត្រួតពិនិត្យ​សុក្រិតភាព​ទេ ។ សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍​នីមួយៗ​ត្រូវ​បាន​ដាក់​ជូន​ដោយ​ស្ម័គ្រចិត្ត​ដោយ​បេក្ខជន ។ បេក្ខជនដែលមិនបានផ្ញើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏អាចនៅមានគុណសម្បត្តិដាក់ឈ្មោះនៅក្នុងសន្លឹកឆ្នោត ។

ត្រឡប់​ទៅ​លើ​បង្អស់ ត្រឡប់​ទៅ​លើ​បង្អស់