សេចក្ដី​ស្នើ
56

ពន្ធបារីសំរាប់ផ្តល់មូលនិធិថែទាំសុខភាព ការទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់ថ្នាំជក់ ការស្រាវជ្រាវនិងអនុវត្តច្បាប់។ វិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញដោយការផ្តើមប្រជាសិទិ្ធ និងច្បាប់ ។

ត្រឡប់​ទៅ​លើ​បង្អស់ ត្រឡប់​ទៅ​លើ​បង្អស់