សេចក្ដី​ស្នើ
57

ការផ្តន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋជន។ ល័ក្ខខ័ណ្ឌដោះលែង។ កិច្ចដំណើរការនីតិវិធីឧក្រិដ្ឋជនជាអនីតិជន និងការផ្តន្ទាទោស។ វិសោធនកម្មធម្មនុញ្ញដោយការផ្តើមប្រជាសិទិ្ធ និងច្បាប់។

ត្រឡប់​ទៅ​លើ​បង្អស់ ត្រឡប់​ទៅ​លើ​បង្អស់