Senado ng U.S. - Mapapakinggang Bersiyon


Ang pagkakasunod-sunod ng mga pahayag ay ipinasiya sa pamamagitan ng sapalarang pagbunot ng alpabeto. Ang mga pahayag sa pahinang ito ay galing sa mga kandidato at ang katumpakan ay hindi sinuri. Ang bawat pahayag ay kusang-loob na isinumite at binayaran ng kandidato. Ang mga kandidatong hindi nagsumite ng mga pahayag ay maaaring maging kuwalipikadong lumitaw sa balota.

Balik sa Pinakamataas Balik sa Pinakamataas