Băng Thu Âm

Tập Sách Hướng Dẫn Chính Thức Về Bầu Cử (VIG) cho kỳ Tổng Tuyển Cử vào thứ Ba, Ngày 8 Tháng Mười Một, 2016, nay đã có băng thu âm để download. Quý vị có thể nghe trong mạng hoặc download MP3 vào máy của quý vị.

Muốn nghe những phần nào đó của VIG trong mạng, hãy chọn dưới đây.

Dự Luật

Bài Phát Biểu Ứng Cử Viên

Chi Tiết Về Bầu Cử

Muốn download trọn bộ băng thu âm của VIG hãy chọn những file dưới đây.

Trở lại từ đầu Trở Lại Từ Đầu