Thượng Viện Hoa Kỳ - Băng Thu Âm


Thứ tự của các bài phát biểu được quyết định bằng cách rút thăm theo mẫu tự. Những bài phát biểu trên trang này là do các ứng cử viên nộp và chưa được kiểm chứng về sự chính xác. Mỗi bài phát biểu là do ứng cử viên tự đệ trình. Những ứng cử viên không nộp bài phát biểu vẫn đủ điều kiện để được in trong lá phiếu.

Trở lại từ đầu Trở Lại Từ Đầu