Audio na Bersyon

Mada-download sa mga audio file ang Opisyal na Patnubay na Impormasyon para sa Botante (Voter Information Guide, VIG) para sa Halalan sa Pagpapaalis sa Katungkulan sa Gobernador ng California na gaganapin sa Martes, Setyembre 14, 2021. Maaari kayong makinig online o mag-download sa inyong MP3 player.

Para makinig ng mga partikular na seksyon ng VIG online, pumili sa mga pagpipilian sa ibaba.

Impormasyon Sa Pagpapaalis Sa Katungkulan

Mga Pahayag ng Papalit na Kandidato para sa Pagpapaalis sa Katungkulan

Impormasyon para sa Botante

Para ma-download ang buong audio na bersyon ng VIG, pumili sa mga file na nakalista sa ibaba.

Back to top Bumalik sa Itaas