Bản Thu Âm

Tập Hướng Dẫn Cử Tri (Voter Information Guide, VIG) Chính Thức cho Cuộc Bỏ Phiếu Bãi Nhiệm Thống Đốc California vào Ngày 14 tháng 9 năm, 2021 hiện có dưới dạng tập tin âm thanh có thể tải xuống được. Quý vị có thể nghe trực tuyến hoặc tải xuống thiết bị MP3 của mình.

Để nghe những mục cụ thể trong tập VIG trực tuyến, hãy chọn từ những lựa chọn dưới đây.

Thông Tin Về Cuộc Bãi Nhiệm

Các Bản Trình Bày Của Ứng Cử Viên Thay Thế Cho Người Bãi Nhiệm

Thông Tin dành cho Cử Tri

Để tải xuống toàn bộ bản thu âm của tập VIG, hãy chọn từ các tập tin được liệt kê bên dưới.

Back to top Trở lại Đầu Trang